Sự kiện Game Verse đã diễn ra. Quá trình đăng ký đã xong.

Hẹn gặp bạn ở những sự kiện sau!